ПОЛИТИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

İnsan Kaynakları Politikası
 

На всички етапи на производствo и управление, компанията ни действа с принципа ''Подход, фокусиран над човека'', има за цел  да се развива още повече заедно със своите служители и с всички други акционери, като

 • Осигуряване удовлетворение на нуждите на служителите в съответствие с текущото и бъдещото планиране на човешките ресурси,
 • Използвайки техниките за подбор, като: интервю за компетентност, техническо интервю, изпит по чужди езици, анализ на личността, преглед на референциите, се избира най-добрият и най-подходящ кандидат за работа с необходимите ценности и компетенции,
 • При наемане на работа, повишаване и уволнение не се допуска дискриминация в зависимост от религия, език, раса и пол. Преценка се прави в зависимост от способността да се изпълнява длъжността; възнаграждението, социалното подпомагане и насърчаването се извършва в тази насока,
 • Зачитане на правото на работниците да станат членове на съюза на синдикатите и да се договарят колективно,
 • Създаване на прозрачна и надеждна комуникационна среда, в която се подкрепя екипната работа, осигуряват се участие и корпоративна осведоменост,
 • Инвестиране в човешки ресурси и проследяване на развитието на служителите с перспектива за непрекъснато усъвършенстване в съответствие със стратегиите и целите на компанията;
 • Оценка на ефективността на работата на служителите чрез системен и обективен подход и създаване на среда за взаимна информационна връзка,
 • Осигуряване на среда, която позволява на служителите да се развиват и да определят своите кариерни цели в съответствие с нуждите на фирмата,
 • Прилагането на заплащане и възнаграждение да се извършва чрез систематични и обективни подходи,
 • Да се ​​измери нивото на удовлетвореност на нашите служители, непрекъснато да се подобрява и развива в съответствие с очакванията на нашата компания, да се създаде предпочитана работна среда чрез прилагане на практики, насочени към мотивация за тази цел,
 • Иницииране и внедряване на иновативни приложения и решения. Ориентиран към резултатите подход в управлението на човешките ресурси, за създаване и проследяване на системата,са определени за основни принципи на Управление на Човешките Ресурси.


Тези принципи се прилагат във всички процеси на управление на Човешките Ресурси.

 • Комуникационни умения
 • Управление на стреса и вътрешна мотивация
 • Резултат-Ориентация
 • Работа в екип и сътрудничество
 • Управление на времето и създаване на приоритети
 • Поемане на инициатива
 • Корпоративна осведоменост
 • Информираност за разходите и производителността
 • Аналитично мислене
 • Знание на процеса
 • Умения за преговори
KARSAN

Как можем да ви помогнем?