ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 


Εμείς, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("Εταιρεία), επιδεικνύουμε απόλυτη ευαισθησία σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην επεξεργασία και τη διατήρηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε όλα τα πρόσωπα που συνδέονται με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των πελατών μας που επωφελούνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Law on PPD) αριθ. 6698. Με πλήρη κατανόηση αυτής της ευθύνης, ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός των ορίων που θέτει η νομοθεσία όπως εξηγείται παρακάτω:


1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας


Ανάλογα με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που παρέχονται από την Εταιρεία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να συλλέγονται προφορικά, γραπτά ή ηλεκτρονικά μέσω αυτόματων ή μη αυτόματων εργαλείων μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων, αντιπροσώπων, τηλεφωνικών κέντρων, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κλπ. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται, θα επεξεργάζονται και θα ενημερώνονται, εφόσον συνεχίζετε να επωφελείτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας.


Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία όταν χρησιμοποιείτε το τηλεφωνικό μας κέντρο ή τον ιστότοπό μας με σκοπό να επωφεληθούμε από τις υπηρεσίες της Εταιρείας. ή επισκεφθείτε την Εταιρεία ή την ιστοσελίδα μας. ή να συμμετάσχετε σε προπονήσεις, σεμινάρια ή εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εταιρεία μας.


Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε συλλέξει θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τα Άρθρα 5 και 6 του Νόμου περί ΔΠΔ που ρυθμίζουν τους όρους και τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρησιακές μας μονάδες θα εκτελούν τα απαραίτητα έργα για να επωφεληθείτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας . παροχή προσαρμοσμένων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια, τις συνήθειες χρήσης και τις ανάγκες σας. εξασφάλιση της νομικής και εμπορικής ασφάλειας της Εταιρείας μας καθώς και των προσώπων που βρίσκονται σε επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία μας (διοικητικές λειτουργίες που σχετίζονται με τις επικοινωνίες εντός της Εταιρείας, διασφάλιση της φυσικής ασφάλειας και εποπτείας στους χώρους της Εταιρείας, διαδικασίες αξιολόγησης για επιχειρηματικούς εταίρους / πελάτες / προμηθευτές - εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι - καθώς και διαδικασία νομικής συμμόρφωσης και οικονομικών υποθέσεων κ.λπ.) · καθορισμός και εφαρμογή εμπορικών και επιχειρηματικών στρατηγικών της Εταιρείας μας. και τέλος, την εκτέλεση των πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας μας.


2. Πώς και για ποιους σκοπούς μπορούν να μεταφερθούν τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα


Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε συλλέξει μπορούν να μεταφερθούν στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, προμηθευτές, μετόχους, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικά πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του νόμου για τη διαφάνεια των δεδομένων και των σκοπών με σκοπό: οι επιχειρησιακές μας μονάδες εκτελούν τα απαραίτητα έργα για να επωφεληθούν από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. παροχή προσαρμοσμένων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια, τις συνήθειες χρήσης και τις ανάγκες σας. εξασφάλιση της νομικής και εμπορικής ασφάλειας της Εταιρείας μας καθώς και των προσώπων που βρίσκονται σε επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία μας (διοικητικές λειτουργίες που σχετίζονται με τις επικοινωνίες εντός της Εταιρείας, διασφάλιση της φυσικής ασφάλειας και εποπτείας στους χώρους της Εταιρείας, διαδικασίες αξιολόγησης για επιχειρηματικούς εταίρους / πελάτες / προμηθευτές - εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι - καθώς και διαδικασία νομικής συμμόρφωσης και οικονομικών υποθέσεων κ.λπ.) · καθορισμός και εφαρμογή εμπορικών και επιχειρηματικών στρατηγικών της Εταιρείας μας. και τέλος, την εκτέλεση των πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας μας.


3. Μέθοδοι και νομικός λόγος συλλογής προσωπικών δεδομένων


Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται προφορικά, γραπτώς ή ηλεκτρονικά, έτσι ώστε η Εταιρεία μας να μπορεί να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εντός του νομικού πλαισίου για τους προαναφερόμενους σκοπούς, ενώ εκπληρώνει πλήρως και σωστά τις ευθύνες της που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση και το νόμο. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται για αυτό το νόμιμο λόγο μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν με τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος κειμένου εντός του πεδίου εφαρμογής των όρων και σκοπών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του του νόμου για την PPD.


4. Δικαιώματα του κατόχου προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του νόμου περί ΔΤΚ


Με την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι προσωπικών δεδομένων υποβάλλουν στην Εταιρεία τους ισχυρισμούς τους σχετικά με τα δικαιώματά τους με τα παρακάτω μέσα σε αυτό το Ενημερωτικό Κείμενο, η Εταιρεία μας θα ολοκληρώσει την απαίτηση εντός τριάντα ημερών το αργότερο δωρεάν, ανάλογα με την ποιότητα της απαίτησης . Ωστόσο, σε περίπτωση που το Συμβούλιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επιβάλλει μια τιμή, θα εισπραχθεί μια πληρωμή σύμφωνα με το τιμολόγιο που καθορίζει η Εταιρεία μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοχοι προσωπικών δεδομένων έχουν το δικαίωμα:


• Για να μάθετε εάν επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα, 
Για να ζητήσετε πληροφορίες σε περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων τους, 
• Για να μάθετε τον σκοπό για την επεξεργασία των δεδομένων και αν χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, 
• Να γνωρίζετε για τα τρίτα άτομα που λαμβάνουν τα σχετικά προσωπικά δεδομένα στο σπίτι ή σε ξένες χώρες, 
• Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που η επεξεργασία τους είναι ελλιπής ή εσφαλμένη και εντός αυτού του πεδίου εφαρμογής, να ζητήσουν ειδοποίηση στα τρίτα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα, 
• Να ζητήσει διαγραφή ή διάθεση προσωπικών δεδομένων και να ειδοποιήσει τα τρίτα πρόσωπα που έλαβαν τα δεδομένα μιας τέτοιας πράξης, σε περίπτωση εξαφάνισης των λόγων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρά το ότι τα σχετικά δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου σχετικά με το PPD και άλλους σχετικούς κανονισμούς, 
• Να αντιταχθεί στα αποτελέσματα των αναλύσεων επεξεργασμένων δεδομένων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ηλεκτρονικά συστήματα, εάν είναι εις βάρος των κατόχων προσωπικών δεδομένων, 
• Να ζητήσει αποζημίωση για τις ζημίες, σε περίπτωση που προκύψει ζημία λόγω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παράβαση του νόμου.


Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου για την PPD, μπορείτε να υποβάλετε τις απαιτήσεις σας στην Εταιρεία μας γραπτώς ή με άλλα μέσα που καθορίζονται από το Συμβούλιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω. Καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμη προσδιορίσει κανένα μέσο επικοινωνίας, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας στην Εταιρεία μας γραπτώς, όπως απαιτείται από το Νόμο για την PPD. Στο πλαίσιο αυτό, τα κανάλια και οι μέθοδοι υποβολής των αιτήσεών σας γραπτώς, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του νόμου για την PPD, εξηγούνται παρακάτω:


Για να χρησιμοποιήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, στείλτε την αίτησή σας μαζί με τα απαιτούμενα διαπιστευτήρια σας καθώς και εξηγήσεις για το δικαίωμα που ισχυρίζεστε ότι χρησιμοποιείτε μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του νόμου για την PPD συμπληρώνοντας τη φόρμα στο www. karsan.com.tr διεύθυνση και αποστέλλοντας υπογεγραμμένο αντίγραφο του εγγράφου στη διεύθυνση: Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16280 Nilüfer / BURSA, μαζί με τα διαπιστευτήρια σας με προσωπική παράδοση ή μέσω συμβολαιογράφου ή με άλλες μεθόδους που καθορίζονται στο νόμο περί PPD.

KARSAN

How can we help you?