POLITYKA W ZAKRESIE ZASOBÓW LUDZKICH

İnsan Kaynakları Politikası
 

Nasza firma, która dąży do rozwoju wraz ze swoimi pracownikami, klientami i udziałowcami we wszystkich aspektach produkcji i zarządzania, działając zgodnie z zasadą „Focus on People Approach” (podejścia zogniskowanego na ludzi), zobowiązuje się do:

 • Zaspokajania potrzeb pracowników z punktu widzenia obecnego i przyszłego planowania zasobów ludzkich;
 • Tworzenia przejrzystego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym wspierana jest praca zespołowa i do współtworzenia którego zachęcani będą wszyscy pracownicy, podobnie jak do poszerzania świadomości korporacyjnej;
 • Inwestowania w zasoby ludzkie i kontynuowanie rozwoju pracowników z perspektywą ciągłego doskonalenia, zgodnie ze strategiami i celami firmy;
 • Dbania o wdrożenie sprawiedliwego systemu oceny wydajności, który pracownicy mogą zaakceptować i docenić;
 • Polepszania i budowania zadowolenia pracowników zgodnie z ich własnymi oczekiwaniami i oczekiwaniami kierownictwa firmy oraz mierzenia poziomu satysfakcji pracowników postrzeganego przez nich samych, jak również do mierzenia wskaźników wydajności 
 • Ewaluacji wszystkich procesów związanych z pracownikami w formie zintegrowanej całości, zarządzania procesem strukturyzacji, raportowania i ciągłego rozwoju;
 • Wdrażania innowacyjnych zastosowań z podejściem skoncentrowanym na rozwiązywaniu problemów i określaniu możliwych rozwiązań, tworzeniu i monitorowaniu nowych systemów.

W tym kontekście podstawowe kwalifikacje, których szukamy u naszych współpracowników, to:

 • Umiejętności w zakresie komunikacji
 • Umiejętność zarządzania stresem i motywacja wewnętrzna
 • Ukierunkowanie na wyniki
 • Umiejętność współpracy i pracy zespołowej
 • Umiejętność zarządzania czasem i ustalania priorytetów
 • Umiejętność podejmowania inicjatyw
 • Świadomość korporacyjna
 • Świadomość kosztów i produktywności
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Znajomość procesów produkcyjnych
 • Umiejętności negocjacyjne
   
KARSAN

How can we help you?