PODMIENKY POUŽITIA

Všetky dokumenty na webovej stránke patriacej Karsanovi Otomotivovi ("Karsan Otomotiv") sú majetkom Karsan Otomotiv a všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva, ako aj práva na všetky písomné, obrazové, zvukové, vizuálne a elektronické materiály, ktoré patria pre Karsan Otomotiv, skupinu spoločností Kıraça alebo iné osoby a organizácie tretích strán, zostávajú vyhradené. Prítomnosť takýchto materiálov na webovej stránke nesmie byť interpretovaná ako autorizácia, licencia alebo povolenie na použitie. Tieto materiály nie je možné kopírovať, rozmnožovať, reprodukovať alebo používať akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Karsan. Karsan môže povoliť kopírovanie tohto typu materiálu (tapety, šetriče obrazovky, reklamné filmy atď.) Na osobné počítače na profesionálne alebo nekomerčné účely. Právna zodpovednosť vyplývajúca z používania akéhokoľvek materiálu na tejto webovej stránke akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje práva duševného a priemyselného vlastníctva, spočíva na užívateľovi, ktorý sa dopustil porušenia.

 

Ak chcete vytvoriť odkaz na webovú stránku, tento odkaz by mal byť presmerovaný na domovskú stránku spoločnosti Karsan (en.karsan.com.tr). Hoci boli prijaté všetky dostupné opatrenia na uvoľnenie webovej stránky Karsan Otomotiv pred vírusmi a chybami, používateľ je zodpovedný za zabezpečenie bezpečnosti koncového použitia udržiavaním vhodného antivírusového systému a iného potrebného ochranného softvéru. V tejto súvislosti užívateľ prostredníctvom webovej stránky Karsan Otomotiv preberá zodpovednosť za všetky chyby alebo výsledky vyplývajúce z týchto chýb v dôsledku vlastného softvéru a systémov spracovania.

 

Každý druh informácií o cenách, údajoch, obrázkoch, vysvetlivkách a novinkách („Informácie“), ktoré sú uvedené na webovej stránke Karsan Otomotiv, je poskytovaný na propagačné účely a informuje používateľa. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom tvrdiť, že informácie na webovej stránke sú chybné alebo že v dôsledku týchto informácií vznikla strata. Vždy, keď má užívateľ v úmysle vykonať transakciu, pričom sa na ňu odvoláva na uvedených informáciách, užívateľ súhlasí s tým, že konečné a najspoľahlivejšie údaje sa získajú od autorizovaných predajcov Karsan Otomotiv a že Karsan Otomotiv nenesie žiadnu zodpovednosť za zlyhanie tejto služby. stránky, aby zverejnili aktualizované informácie.

 

Karsan Otomotiv si podľa vlastného uváženia vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah webovej stránky, upraviť alebo ukončiť akúkoľvek službu poskytovanú používateľom a vymazať informácie o používateľovi a údaje uložené na webovej stránke Karsan Otomotiv. Hoci Karsan Otomotiv prijal všetky opatrenia, aby vytvoril bezchybnú webovú stránku, neposkytuje sa žiadna záruka, že je alebo bude bez chýb v budúcnosti.

 

Informácie na webovej stránke Karsan Otomotiv predstavujú údaje o autorizovaných predajcoch Karsan Otomotiv, štandarde vozidiel značky Karsan a voliteľných funkciách a predajných cenách odporúčaných autorizovaným predajcom, ktorí boli platní pri poslednej aktualizácii. Žiadame Vás, aby ste sa obrátili na autorizovaných predajcov Karsan Otomotiv a / alebo Karsan Otomotiv, aby ste sa dozvedeli o najnovších údajoch týkajúcich sa vozidiel a autorizovaných predajcov Karsan Otomotiv. V tejto súvislosti Karsan Otomotiv týmto vyhlasuje, že žiadna z informácií na webovej stránke (ak nie je uvedené inak) nepredstavuje ponuku predaja alebo akéhokoľvek druhu záväzku zo strany Karsan Otomotiv. Karsan môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ceny, typy a špecifikácie vozidiel.

 

V prípade, že úradné orgány obdržia trestné oznámenie alebo žiadosť o vyšetrovanie konkrétneho používateľa a / alebo ak sa zistí, že používateľ sa zapojil do elektronickej sabotáže alebo útoku s cieľom zabrániť fungovaniu systémov Karsan Otomotiv , Karsan Otomotiv si vyhradzuje právo preskúmať užívateľský identifikačný profil a podať správu orgánom.

 

Karsan Otomotiv môže zhromažďovať informácie o vás priamo (na základe informácií, ktoré poskytnete) alebo nepriamo (zo záznamov o prístupe na web) vždy, keď sa na webovú stránku dostanete.

 

Ak to neposkytnete na vlastnú vôľu, Karsan Otomotiv nebude zhromažďovať osobné identifikačné údaje (tj meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu) („Osobné údaje“). Ak poskytnete Karsan Otomotiv Osobným údajom, Karsan Otomotiv bude tieto informácie uchovávať v budúcnosti na účely marketingu, prieskumu trhu, monitorovania obchodných informácií a kontaktovania vás. Okrem toho môže Karsan Otomotiv tieto informácie odovzdať iným medzinárodným skupinám spoločností vo svojej organizácii a jej autorizovaným predajcom. Ak poskytnete osobné údaje, ktoré nie sú požadované, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tieto informácie môžu byť použité nami spôsobom uvedeným na tejto webovej stránke.

 

Vyplnením Registračného formulára pre užívateľa nedôjde k žiadnemu právu ani nárokom na práva alebo na vznik záujmu o akúkoľvek aplikáciu. V prípade chýbajúcich, nesprávnych alebo neplatných informácií na Registračnom formulári nie je možné uplatniť žiadne reklamácie týkajúce sa marketingových alebo propagačných programov, ktoré môže Karsan a / alebo jeho Autorizovaní predajcovia organizovať podľa vlastného uváženia.

 

Vzhľadom na vnútornú povahu internetu sa údaje môžu šíriť bez primeraných bezpečnostných opatrení a môžu sa dostať do rúk neoprávnených osôb, ktoré môžu údaje používať. Karsan Otomotiv nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto použitie ani za straty, ktoré z toho vyplývajú.

 

Za určitých okolností môžu byť zhromaždené niektoré informácie, ktoré nie sú súkromné. Príkladom môže byť typ vášho internetového prehliadača, systém spracovania alebo názov domény, cez ktorú ste pristupovali k odkazu na našu webovú stránku alebo k oznámeniu.

 

Keď navštívite webovú stránku, niektoré informácie môžu byť uložené vo vašom počítači. Tieto informácie môžu byť vo formáte „cookie“ alebo v podobných súboroch a pomôžu nám v mnohých smeroch. Po prvé, cookies nám umožňujú organizovať webové stránky a reklamy podľa vašich oblastí záujmu a preferencií. Takmer všetky internetové prehliadače vám umožňujú, aby ste mohli vymazať súbory cookie z pevného disku, zabrániť ich preberaniu alebo mať upozornenie pred ich zaznamenaním do systému. Ďalšie informácie nájdete v súboroch Pomocníka vášho prehliadača a vyhľadávaní v pokynoch na používanie.

 

V sporoch, ktoré môžu vzniknúť medzi užívateľmi a Karsan Otomotiv, budú písomné (tlačené) a elektronické záznamy Karsana Otomotiva akceptované ako výhradné dôkazy.

 

Naša webová stránka bola založená a funguje v súlade so zákonmi Tureckej republiky. Na všetky spory týkajúce sa internetovej stránky sa vzťahujú turecké zákony a turecké súdy.

 

Vstupom na webovú stránku Karsan Otomotiv užívateľ súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.