ÚDRŽBA VOZIDLA

Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali odporúčania uvedené v názvoch paragrafov, ktoré vám pomôžu používať vozidlo tým najlepším možným spôsobom.

ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE POČAS ŽIVOTNOSTI


Údržba LakuZákladný proces, ktorým sa ubezpečíte, že lak vozidla je v dobrom stave je umytie vozidla. Frekvencia umývania záleží od podmienok a prostredia, v ktorom je vozidlo prevádzkované. Na príklad, ak je vozidlo prevádzkované na miestach s vysokým znečistením vzduchu alebo na cestách posypaných soľou, tak sa odporúča časté umývanie.

Pri použití vysoko tlakovej vody sa uistite, že prúd tlakovej vody je používaný z minimálnej vzdialenosti 50 cm od karosérie, aby sa predišlo jej poškodeniu. Prosíme, aby ste nezabúdali, že dlhodobé používanie tlakovej vody poškodzuje karosériu.

Vozidlo neumývajte v prípade, že bolo dlhú dobu zaparkované na mieste s priamym slnečným svetlom alebo ak je kapota motora horúca, pretože môže dôjsť k poškodeniu laku.

Podľa možností neparkujte pod stromami; živica vytekajúca z mnohých druhov stromov dodáva laku matný vzhľad a zvyšuje pravdepodobnosť urýchlenia procesu korózie.

Vtáčí trus musí byť odstránený ihneď a to najmä, ak ostal na povrchu vozidla dlhú dobu. Kyslá povaha trusu ničí povrch laku. Údržbu laku vozidla je za normálnych podmienok potrebné vykonávať raz ročne, v prípade prevádzky vozidla v drevnatom alebo prašnom prostredí, raz za 6 mesiacov.


Údržba InteriéruPočas údržby nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyseliny. Nesprejujte parfém a pod. na alebo v okolí interiérových ventilátorov. V závislosti od kvality týchto chemikálií existuje pravdepodobnosť zničenia príručnej skrinky alebo plastových častí.


Elektrický SystémNevhodné modifikácie a opravy elektrického systému (na elektronických riadiacich jednotkách) a ich vykonanie nezávisle od vlastností systému môžu spôsobiť poruchy alebo vznik požiaru.


Riadiaci Systém:Pri akomkoľvek prispôsobovaní volantu musí byť vozidlo v nehybnom stave a motor musí byť vypnutý. Akékoľvek popredajné operácie v súvislosti s riadiacim systémom alebo modifikácie hriadeľa volantu nesmú byť v žiadnom prípade vykonávané (inštalácia systémov proti krádeži atď.) Toto môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť jazdy vozidla. Vaša záruka môže stratiť platnosť.

Systémy Ohrevu a Vetrania:Na klimatizačný systém sa vzťahuje priama záruka výrobcu. Pred začiatkom letnej sezóny si dajte skontrolovať a prečistiť klimatizačný systém.

Pri prvom spustení musí byť prístroj nastavený na nízku intenzitu, aby sa kompresor nezničil kvôli tomu, že nebol dlhodobo používaný.

V období zimných mesiacov, keď sa klimatizácia nepoužíva, sa odporúča zapnúť klimatizáciu na 10-15 minút každých 15 dní, čím docielite vysoký výkon klimatizácie v lete.

Keď je klimatizácia zapnutá a pri dlhšom státí na slnku teplota interiéru vozidla stúpa, zvýšite výkon klimatizácie tak, že na malú chvíľu otvoríte okná a umožníte horúcemu vzduchu uniknúť von. Netreba zabúdať na to, že pri vystupovaní/nastupovaní cestujúcich ovplyvní chladiaci výkon aj počet nastupujúcich/vystupujúcich cestujúcich a otvorení/zatvorení dverí.


Palivo
Palivo musí spĺňať normu EN 590 Euro diesel. Neschválené druhy paliva ako na príklad bio-diesel, lodný diesel alebo palivové prísady nesmú byt používané. Používanie paliva, ktoré nie je v súlade s normami trvalo poškodí súčasti motora, najmä vstrekovač a vysokotlakové čerpadlo.


BatériaNesprávne nainštalovanie elektrického a elektronického vybavenia môže spôsobiť vážne poškodenie mnohých systémov vozidla. V prípade, že si po kúpe vozidla prajete dokúpiť príslušenstvo so stálym napájaním na zdroj energie (ako na príklad alarmové systémy, zvukové systémy, mobilný telefón, auto-náradie), prosím kontaktujte autorizovaný servis Karsan. Náš vyškolený personál vám z celej rady príslušenstva odporučí to najvhodnejšie príslušenstvo pre vás, zároveň skontroluje, či je vozidlo vybavené vhodným elektrickým nabíjaním, štartérom a ostatnými systémami a určí, či je potrebné inštalovať batériu s vyššou kapacitou.
Navyše na začiatku zimy je potrebné, aby bol skontrolovaný stav dobitia batérie vozidla, aby sa zamedzilo riziku zamrznutia elektrolytu.


Stierač predného sklaNikdy nepoužívajte stierače na odhrnutie snehu a ľadu, ktorý sa nahromadil na prednom skle. Použitie v týchto podmienkach by spôsobilo preťaženie stieračov a následnú aktiváciu ochranného systému motora, ktorý by na pár sekúnd stierače zastavil.  V prípade, že stierače opäť nefungujú aj neskôr, kontaktuje autorizovaný servis Karsan.


Kontrola hladiny kvapalínPri dopĺňaní kvapalín nemiešajte dva rôzne druhy kvapalín a nepoužívajte žiadnu inú kvapalinu alebo nemrznúcu zmes okrem tých, ktoré sú doporučené pre chladiaci systém. Kvapaliny nemusia byť vzájomne kompatibilné, čím by sa mohli poškodiť súčasti motora a to najmä chladiaci systém. Hladina motorového oleja a chladiacej zmesi by mala byť skontrolovaná po každých 2,000 kilometroch alebo aspoň raz za mesiac. 

ZNIŽOVANIE SPOTREBY PALIVA A ODPORÚČANIA PRE EKOLOGICKÉ POUŽITIE VOZIDLA


Údržba vozidlaJe potrebné vykonať kontroly a nastavenia určené v rozvrhu „pravidelných údržieb“. Motory, prevodovky, ventilácia a hnacie systémy vozidiel, ktoré nie sú pravidelne udržované nevykazujú maximálnu efektivitu. Toto zapríčiňuje zvýšenú spotrebu paliva a taktiež vyššiu produkciu emisií CO2. Zároveň môže dôjsť k vážnemu a trvalému poškodeniu motora.

Vaše vozidlo môžete bezpečne doručiť nášmu tímu špecialistov do autorizovaného servisu Karsan v odporučených termínoch pre pravidelnú údržbu. Nezabúdajte, že včasná údržba zvýši spoľahlivosť a hodnotu vozidla keď ho budete chcieť predať.


PneumatikyTlak v pneumatikách kontrolujte pravidelne v intervaloch kratších ako 4 týždne. Keď je tlak príliš nízky, tak je odpor vysoký a zvyšuje sa spotreba paliva a produkcia emisií CO2. Taktiež zapríčiní nerovnomerné opotrebovávanie pneumatík a zničenie pneumatík až do miery nepoužiteľnosti. Takisto nastavenie a vyváženie všetkých kolies vozidla na základe spôsobu použitia a cestných podmienok je dôležité z hľadiska životnosti pneumatík a bezpečnosti jazdy.


PreťaženiePoužitie vozidla v rámci vhodných medzí nosnosti je dôležité z hľadiska bezpečnosti jazdy, opotrebovania a záruky vozidla. Hmotnosť naloženého vozidla a príslušenstva majú vplyv na spotrebu paliva a stabilitu vozidla.


Elektrické zariadeniaElektrické zariadenia používajte iba v prípade potreby. Prídavné stropné svetlá, stierače predného skla a ventilátory ohrevu zvyšujú spotrebu paliva (do 25% na mestských cestách) z dôvodu vysokej spotreby energie.


KlimatizáciaKlimatizačný systém zvyšuje spotrebu paliva (priemerne o 20%) a značne ovplyvňuje motor. V prípade, že je vonkajšia teplota prijateľná, tak zabezpečte ventiláciu vozidla otvorením okien. Avšak pri vysokej rýchlosti jazdy odporúčame použiť klimatizáciu namiesto otvorenia okien.


Filter DPFZa účelom dosiahnutia prijateľnej spotreby paliva a nenaplnenia filtru DPF (Diesel Particulate Filter) je najlepšie používať vozidlo v rozpätí od 2,000 rpm do 2,500 rpm.

Keďže pri hodnotách rpm pod 800 nie je čistenie filtru DPF vhodné,

 častice paliva sa akumulujú v DPF filtri,

Ventilačný systém sa zapína nezávisle od teploty vzduchu a chladenia motora,

Ventilačný systém bude nepretržite zapínaný a vypínaný v krátkych časových intervaloch,

Primiešanie paliva do motorového oleja a zníženie efektivity motorového oleja.

V tomto prípade je potrebné za účelom ukončenia manuálneho procesu regenerácie systému DPF;
 

  1. Znížiť stupeň rýchlosti vozidla,
  2. Neznížiť rýchlosť motora na 2,500 rpm / 3,000 rpm,
  3. Používať vozidlo týmto spôsobom až do deaktivácie ventilačného systému.
  4. V prípade, že sa vozidlo nachádza v mestskej premávke a nie je možné učiniť tieto kroky počas zastavenia / rozjazdu, bude postačujúce používať vozidlo na 3,000 rpm keď sa hustota premávky znormalizuje.

Tento spôsob jazdy automaticky pomôže vyčisteniu DPF filtra.

Na používanom motorovom oleji musí byť uvedená špecifikácia DPF filtra. Na balení musí byť uvedené, že je olej vhodný na použitie vo vozidlách s DPF filtrom.


Naštartovanie motoraNezahrievajte motor pri vysokých alebo nízkych rýchlostiach, ak vaše vozidlo stojí. Pri týchto podmienkach sa motor zahrieva omnoho pomalšie a zvyšuje sa spotreba elektriny a produkcia emisií. Z hľadiska spotreby paliva sa z tohoto dôvodu po naštartovaní motora odporúča pomalý rozjazd a vyhnutie sa vysokým rýchlostiam až do zahriatia motora. Týmto spôsobom sa motor zahreje rýchlejšie.


Nepotrebné manévreNevytáčajte motor pri čakaní na semaforoch alebo pred zastavením motora. Tento spôsob jazdy zvyšuje spotrebu paliva a znečistenie životného prostredia.


PreraďovaniePreradiť rýchlosť môžete ihneď ako to umožní premávka. Použitie nižšieho prevodu pre lepší výkon zvyšuje spotrebu paliva. Taktiež nepotrebné použitie vyššieho prevodu zvyšuje spotrebu paliva a produkciu emisií.


Maximálna rýchlosťSo stúpajúcou rýchlosťou sa značne zvyšuje aj spotreba paliva. Vyhýbajte sa intenzívnemu brzdeniu a prudkému zrýchľovaniu, pretože zvyšujú spotrebu paliva a produkciu emisií.


ZrýchľovanieZvyšovanie rýchlosti motora náhlym stlačením pedálu plynu zvyšuje spotrebu paliva a produkciu emisií. Zrýchlenie musí byť pomalé a zároveň nesmie byť prekročený maximálny točivý moment.


Premávka a cestné podmienkyHustá premávka a zápchy majú za následok zvýšenie priemernej spotreby paliva.  Na príklad, časté používanie nízkeho prevodu v hustej zápche alebo vysoká hustota semaforov v meste zvyšuje spotrebu paliva. Taktiež kľukaté cesty a zlý povrch ciest majú negatívny dopad na spotrebu paliva. Ak potrebujete v zápche zastaviť na dlhší čas, vypnite motor. Pri kontrole s diagnostickým prístrojom sa zistilo, že dĺžka prevádzkového času motoru vozidiel ktoré, sú používané v ťažkých podmienkach ako dlhé trasy, dlhý chod naprázdno, ťažká mestská premávka, jazdenie do kopca - z kopca, časté zastavenie a rozjazd z dôvodu dĺžky trasy, je dva až trikrát vyššia ako normálna dĺžka prevádzkového času motoru. Motor takýchto vozidiel má najazdený prevádzkový čas rovný dvoj až trojnásobku vzdialenosti, ktorú v skutočnosti prešiel.

Preto je potrebné, aby bol motorový olej vozidiel používaných v ťažkých podmienkach vymieňaný v kratších časových úsekoch.Zastavenie vozidlaPo naštartovaní motora a pred jeho zastavením vyraďte na 1 minútu rýchlosť. V tomto čase nestláčajte plynový pedál.