ZÁRUKA

Záruka

ČO JE ZÁRUKA A NA ČO SA VZŤAHUJE ZÁRUKA KARSANU?

Na vozidlo pod zárukou KARSAN sa 2 roky vzťahuje záruka na výrobné chyby/200.000 km odo dňa dodania konečnému zákazníkovi KARSANOM. Záručné podmienky sa vzťahujú na všetky prípady okrem spôsobu používania a cestné podmienky za predpokladu, že boli riadne  vykonané všetky pravidelné údržby a opravné práce uvedené v príručke pre používateľa. V prípade prekročenia doby údržby sa za špecifikovaný minimálny interval údržieb považuje interval uvedený v príručke pre používateľa.


Záruka vozidla zahŕňa aj záruku proti korózii a záruku na lak. Záruka na lak platí 2 roky od dátumu dodania vášho vozidla a zahŕňa chyby laku prameniace z výrobného procesu jednotlivých častí vozidla. Vďaka záruke proti korózii je vaše vozidlo chránené 2 roky pred hrdzou.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ICH UPLATNENIE

Záruka na vozidlo sa vzťahuje v prípade vykonania pravidelných údržieb v určenú dobu a po odjazdení určených kilometrov. V prípade, že sa objavia akékoľvek chyby počas údržby a opravy vykonávanej iným ako autorizovaným servisom Karsan si Vás dovoľujeme upozorniť, že záruka vozidla sa nevzťahuje obzvlášť na neodborne vykonaný servis a chyby prameniace z nesprávne alebo neúplne vykonaného úkonu.

Akýkoľvek spotrebný materiál (palivo, olej, filtre, stierač predného skla atď.) uvedený v príručke pre používateľa, poruchy motora, vstrekovača a palivového systému z dôvodu použitia nesprávneho alebo znečisteného paliva, poruchy z dôvodu použitia nesprávneho alebo kontaminovaného oleja, nemrznúcej zmesi, hydraulickej zmesi atď. a časti s obmedzenou životnosťou („dolný stred“ vypínacieho ložiska spojky, predná a zadná hlava a ložiská kolesa, žiarivky, osvetľovacie a signalizačné sklá, pružina puzdra a iné gumené súčasti) nie sú kryté zárukou vozidla. 

Časti ako pneumatiky, prítlačné kotúče spojky, tlmiče, brzdové doštičky a kotúče, bezpečnostné pásy, riadiaca tyč - koniec riadiacej tyče, gumové pružné ložisko, guličkové ložisko, valcové ložisko atď. sú časti, ktoré sa zodierajú, opotrebovávajú alebo sa skončí ich životnosť bežným používaním. Počas pravidelnej údržby sa predpokladá výmena a oprava týchto častí za nové.  Na časti, ktoré nie sú vymenené počas tejto doby sa nevzťahuje záruka vozidla. Hlavné dôvody porúch funkcií motora a turba je použitie dieselového paliva (benzínu) nízkej kvality, znečistený alebo neštandardný motorový olej, kontaminované/blokované vzduchové a olejové filtre a náhradné diely, ktoré neboli schválené výrobcom.