ROZSAH INTEGROVANÝCH SLUŽIEB

Rozsah Integrovaných Služieb PRÍJEM VOZIDIEL

Všetky autobusy sú prijímané prijímacím tímom po ukončení dennej služby a návrate do terminálu.

Prijímací tím vykoná podľa vopred pripraveného kontrolného listu externú skúšku na všetkých vozidlách a vydá kartu o údržbe, ktorej sú zaznamenané výsledky skúšky a taktiež požiadavky/vyjadrenia vodiča. 

Tím následne postúpi relevantné vozidlá na potrebné oddelenie. (Určenie závady a oprava, údržba, výmena pneumatík, vyváženia atď.)
 

Rozsah Integrovaných Služieb MANÉVROVANIE A PARKOVANIE

Po preskúšaní vozidiel a vystavení kariet o údržbe sú autobusy presunuté do tankovacej stanice manévrovacími šoférmi a pred tankovaním prechádzajú autobusy automatickým umývacím systémom.

Autobusy s podozrením na poškodenie alebo výrobnú závadu sú odoslané do príslušných dielní. Vozidlá bez poškodenia alebo výrobnej závady sú zaparkované na parkovisko.
 

Rozsah Integrovaných Služieb TANKOVANIE

Autobusy prijaté manévrovacími šoférmi sú odoslané na tankovaciu stanicu. Personál tankovacej stanice natankuje palivo a následne sú autobusy premiestnené šoférmi do príslušného oddelenia. Tento proces sa vykonáva tankovacími pumpami (dieselové vozidlá) alebo vhodným zariadením v prípade skupiny CN (vozidlá so systémom CNG).
 

Rozsah Integrovaných Služieb ÚDRŽBA - OPRAVA

Na základe údajov uvedených na kartách o údržbe sú vozidlá presunuté manévrovacími šoférmi do relevantných oddelení. Zodpovední pracovníci preskúšajú vozidlo podľa záznamov a vykonajú potrebné úkony. Opravárske a údržbárske práce sa vykonávajú v mechanickom oddelení.

V prípade fyzického poškodenia sú vozidlá opravené pracovníkmi dielne na opravu karosérie po spísaní správy o poškodení.

V prípade poškodenia pneumatík sú potrebné úkony vykonané v dielni na opravu pneumatík.

Po ukončení všetkých procedúr sú autobusy presunuté na parkovisko manévrovacími šoférmi.
 

Rozsah Integrovaných Služieb ČISTENIE

V prvom rade na parkovisku čistiaci tím umyje exteriér, následne sa dôkladne očistia časti interiéru vozidiel. Po čistení sa vykonáva hygienický a dezinfekčný proces.
 

Rozsah Integrovaných Služieb ASISTENCIA NA CESTÁCH

Akákoľvek porucha alebo vznik neočakávanej situácie je počas denných hodín oznámená komunikačnému centru. Na základe oznámenia sa na miesto vydá tím odborníkov s plne vybavenými vozidlami.

Ak je vozidlo zaparkované na nevhodnom mieste, tak je zabezpečený potrebný zásah a pokračovanie prevádzky vozidla.

V prípade potreby odtiahnutia vozidla do dielne kontaktuje tím centrum, ktoré pošle na dané miesto odťahovacie vozidlo.

Vozidlá mobilnej cestnej asistencie sú väčšinou rozmiestnené v blízkosti frekventovaných ciest a autobusových staníc.   Cieľom tejto služby je príjazd na miesto poruchy/problému do maximálne 25 minút po oznámení.

Všetky oznámenia/telefonické hovory cestnej asistencii sú analyzované za účelom plánovania a vytýčenia potrebných preventívnych údržbárskych a opravárenských činností, aby sa znížila miera porúch.
 

Rozsah Integrovaných Služieb ÚDRŽBA

Hĺbka vzorky pneumatiky, všeobecný stav povrchu pneumatiky a bočné steny vozidiel v prevádzka sú pravidelne kontrolované a premeriavané. Pneumatiky s nižšími ako určenými hodnotami hĺbky vzorky sú nahradené novými pneumatikami.  Takisto sa vykonáva vyváženie prednej časti v súlade s tabuľkou pravidelnej údržby a relevantnými technickými špecifikáciami. 

V prípade defektu počas prevádzky je na miesto poruchy odoslané plne vybavené vozidlo, ktoré vymení prasknuté pneumatiky. Za účelom dosiahnutia vyššej bezpečnosti jazdy táto služba zahŕňa prezutie pneumatík v zimnom období za typ pneumatík zvolenej značky, typu a vlastností.
 

Rozsah Integrovaných Služieb STANICA CNG

Služby zahŕňajú inštaláciu a uvedenie do prevádzky stanice CNG, ktorá poskytuje efektívnejšie CNG služby a typ paliva, ktorý prispieva k šetreniu paliva a znižovaniu produkcie emisií a škodlivých plynov.

Za účelom zabezpečenia bezproblémového chodu služieb sa na CNG staniciach vykonávajú určité údržbárske procedúry. Takisto spojenie medzi plniacou automatikou, plniacim zariadením CNG a kontrolou a dozorom sú súčasťou rovnakého balíčka služieb. 

Stanice CNG v termináli IETT v Kağıthane/Istanbul, termináli IETT v Hasanpaşa a mestskej samospráve Konya v termináli Yazır inštaloval a uviedol do prevádzky Karsan.