POLITIKY

Politika Kvality


 

V súlade so svojou víziou si Karsan určil za cieľ splniť, ba dokonca predčiť očakávania zákazníkov a zároveň chrániť prednostné postavenie bezpečnosti a dosahovania kontinuálneho nárastu kvality.

Systém kvalitatívneho manažmentu Karsan je zdokumentovaný a certifikovaný v súlade s požiadavkami normy ISO / TS 16949:2002.
  
Karsan vedie organizáciu smerom k jasne vymedzeným podmienkam misie a prispôsobuje každého člena svojej vízii.

Prehľad politiky spoločnosti
Efektívna a prirodzená komunikácia
Poskytovanie školení podporujúce rozvoj technických a funkčných kompetencií
  
Karsan vyvinul systém vnútornej kvality za účelom eliminovania toku vadných položiek a podpory efektívnej výroby

Robiť všetko správne na prvýkrát, normovať a potvrdiť zhodu výrobkov s normami.

 
Cieľ Karsanu je dosiahnuť trvácne šťastie spolu s dodávateľmi a zákazníkmi.

Deliť sa o ciele, problémy a pokroky prostredníctvom komunikácia, ktorá zlučuje efektivitu s dôverou

Dosiahnuť dlhotrvajúci partnerský vzťah

Karsan v súlade so svojou koncepciou neustáleho zdokonaľovania sa využíva údaje a kladie si za cieľ dosiahnuť dokonalú kvalitu zvýšením produktivity výroby a vyzdvihnúť kvalitu procesov na medzinárodnú úroveň.

Na zväčšenie náhľadu dokumentov prosím kliknite na obrázky.
 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

Politika Životného Prostredia 

Systém manažmentu životného prostredia, ktorý Karsan vybudoval udržiava všetky faktory výroby a služieb, ktoré by mohli mať dopad na životné prostredie pod kontrolou, neustále zdokonaľuje environmentálny stav a dodržiava všetky environmentálne právne predpisy.

Karsan získal certifikát BVQI 27. januára 2004 a Certifikát systému manažmentu životného prostredia ISO 14001 od TSE (Tureckého inštitútu štandardov) 24. februára 2004.Karsan získal certifikát BVQI 27. januára 2004 a Certifikát systému manažmentu životného prostredia ISO 14001 od TSE (Tureckého inštitútu štandardov) 24. februára 2004.

Čističky spoločnosti pre domácu a priemyselnú odpadovú vodu, vybavené najmodernejšou technológiou sú plne automatické a všetky procesné parametre sú automaticky zaznamenávané a monitorované. Plne vybavené environmentálne laboratórium realizuje analýzy a kontroly odpadových vôd v súlade s platnými právnymi predpismi a normami pre vypúšťanie vody.

Zariadenie na spaľovanie dymového plynu zabraňuje v súlade s emisnými normami o znečistení vzduchu a zdrojoch znečistenia  vypusteniu zoskupení škodlivých látok do životného prostredia. Energia vyprodukovaná spaľovaním je odvádzaná ako teplo do povrchných procesných kúpeľov, čím sa okrem zníženia dopadu na životné prostredie docieľuje aj efektívne využitie energie a prírodných zdrojov. 

Karsan taktiež založil systém zberu a kontroly nebezpečného odpadu, ktorý vznika počas procesu výroby. Odvodom únikovej vody z oblasti skladov chemikálii a areálu so škodlivým odpadom do čističky vôd sa minimalizujú riziká spojené so zhromažďovaním vody pod zemou a v zemi.

Neustálym úsilím znížiť nepriaznivé účinky samotného výrobného procesu a výrobkov počas ich životnosti na životné prostredie drží Karsan otázku rešpektovania životného prostredia na poprednom mieste svojich aktivít.Neustálym úsilím znížiť nepriaznivé účinky samotného výrobného procesu a výrobkov počas ich životnosti na životné prostredie drží Karsan otázku rešpektovania životného prostredia na poprednom mieste svojich aktivít.

Naša politika v oblasti životného prostredia
Ochraňovať a udržiavať životné prostredie dodržiavaním všetkých právnych predpisov a nariadení ohľadom životného prostredia, držania dopadu na životné prostredie pod kontrolou, zmierňovaním nepriaznivých účinkov, neustálym zdokonaľovaním environmentálneho stavu, zvyšovaním povedomia o životnom prostredí a dosiahnutím „operačnej dokonalosti“ vo všetkých výrobných úkonoch a zanechať za sebou čisté životné prostredie pre budúce generácie.

Karsan Otomotiv San. vo Tic. A.Ş. plánuje zaviesť túto politiku pomocou nasledujúceho postupu:

 • Postarať sa o to, aby boli splnené všetky právne požiadavky a taktiež požiadavky zákazníkov ohľadom životného prostredia a zároveň docieliť neustály nárast a zdokonalenie,
 • V rámci dostupných technických a hospodárskych možností využívajúc najvhodnejšie technológie, ktoré sú najmenej škodlivé pre životné prostredie, znižujú  spotrebu základných surovín a chránia prírodné zdroje, \ t
 • Vždy berúc do úvahy vplyv na životné prostredie pri navrhovaní zariadení a procesov
 • Zdokonalovať systém riadenia životného prostredia tak, aby bol neustále zdokonalovaný aj náš environmentálny výkon.
 • Informovať našich zamestnancov, subdodávateľov a komunity o našich povinnostiach voči životnému prostrediu a zabezpečovaní ich účasti,
 • Byť v neustálom kontakte s dodávateľmi a zákazníkmi a pracovať spolu na zdokonalení dopadu našich výrobkov na životné prostredie.
 • Obmedziť množstvo odpadu z výroby, prepravy, skladovania, prevádzky, údržbárskych a opravárenských prác a vytvárať recyklovateľné a viackrát použiteľné alternatívy.
 • Znižovať riziko spojené s núdzovými situáciami špecifikovanými v smerniciach o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vytvárať integrované prostredie zdravia, bezpečnosti a environmentálnej integrity.

Na zväčšenie náhľadu dokumentov prosím kliknite na obrázky.

 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Naša politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Bezpečnosť Pri Práci Pred Nehodou

Ak berieme do úvahy, že najcennejším aktívom spoločnosti Karsan sú ľudia, ktorí pracujú vo všetkých jej divíziách, naším cieľom je dosiahnuť excelentnosť v poskytovaní bezpečného a bezpečného pracovného prostredia našim zamestnancom, hosťom a subdodávateľom, ktoré je posilnené neustálym zlepšovaním.

Karsan plánuje dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomocou nižšie uvedených činností:

 • Predvídať všetky riziká a učiniť ochranné opatrenia na obmedzenie dopadov potenciálnych rizík,
 • Školiť zamestnancov v BOZP za účelom zvýšenia ich povedomia o danej problematike,
 • Zabezpečiť celkovú účasť na neustále rozvíjajúcom a zdokonaľujúcom sa systéme riadenia, 
 • Učiniť potrebné opatrenia pre prípady núdzových situácií,
 • Splniť všetky podmienky uvedené v právnych predpisoch.

Na zväčšenie náhľadu dokumentov prosím kliknite na obrázky.

 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-