POLITYKI

Polityka jakości


Zgodnie ze swoją wizją założycielską, firma Karsan wyznaczyła sobie cel, jakim jest spełnienie, a nawet przekroczenie oczekiwań klientów, przy jednoczesnym nadaniu priorytetu kwestiom bezpieczeństwa produktów i osiąganiu ciągłej poprawy jakości.

System zarządzania jakością firmy Karsan jest udokumentowany i certyfikowany na zgodność z wymogami normy ISO / TS 16949:2002.

Karsan kieruje organizacją w kierunku jasno sformułowanych misji i przekonuje każdego członka tej organizacji do swojej wizji.

Wdrożenie polityki

Skuteczna i organiczna komunikacja

Oferowanie technicznych i behawioralnych szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji

Karsan wdraża program Wbudowanej Jakości w celu wyeliminowania przepływu wadliwych elementów i wywołania wydajnej produkcji

Zrób to dobrze za pierwszym podejściem, standaryzuj i potwierdź na zgodność z normami.

Karsan dąży do osiągnięcia nieprzemijającej radości odczuwanej razem ze swoimi dostawcami i klientami

Dziel się celami, problemami i postępami poprzez wymianę informacji łączycych skuteczność z zaufaniem

Zadbaj o długotrwałe relacje partnerskie

Firma Karsan, zgodnie z wyznawaną filozofią ciągłego doskonalenia, działa w oparciu o dane i dąży do osiągnięcia doskonałości poprzez zwiększanie wydajności procesów produkcyjnych i wspieranie procesów do poziomu benchmarków międzynarodowych.

Kliknij poniższe obrazy, aby wyświetlić dokumenty w powiększonych wersjach.
 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

Polityka środowiskowa

System zarządzania środowiskiem, którego kształt określiła firma Karsan, zwraca uwagę na wszystkie czynniki produkcji i usług, które mogą mieć wpływ na środowisko pozostające pod kontrolą, konsekwentnie poprawiając efektywność środowiskową zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska.

Firma Karsan została nagrodzona certyfikatem BVQI  27 stycznia 2004 oraz certyfikatem ISO 14001 Systemu Zarządzania Środowiskowego, przyznanym przez TSE (Turkish Standards Institute)  dnia 24 lutego 2004. 

Stacje uzdatniania ścieków gospodarczych i przemysłowych należące do firmy, wyposażone są w najnowsze technologie i są całkowicie automatyczne, a wszystkie parametry ich pracy są automatycznie rejestrowane i monitorowane. W pełni wyposażone laboratorium środowiskowe przeprowadza analizę i kontrolę ścieków zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami dotyczącymi zrzutów nieczystości.

Instalacja spalania gazów kominowych, założona zgodnie ze standardami emisji zanieczyszczeń powietrza i źródeł zanieczyszczeń zapobiega uwalnianiu się skoncentrowanych zanieczyszczeń do środowiska. Energia wytwarzana w procesie spalania wykorzystywana jest do ogrzewania kąpieli do obróbki powierzchniowej, tak więc oprócz zmniejszenia wpływu na środowisko, osiągane jest również efektywne wykorzystanie energii i gazów naturalnych.

Firma Karsan wdrożyła również system gromadzenia i kontroli odpadów niebezpiecznych, które są wynikiem działalności produkcyjnej. Poprzez ukierunkowanie wycieku wody z magazynów chemikaliów i ze stref niebezpiecznych odpadów do stacji uzdatniania wody, zminimalizowano ryzyko spowodowane gromadzeniem się wody pod ziemią i w glebie.

Kontynuując prace mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne samego procesu produkcyjnego i produkty w trakcie ich eksploatacji, firma Karsan utrzymuje kwestię poszanowania środowiska w grupie swoich działań o najwyższym poziomie ważności. 

Nasza Polityka środowiskowa

Chronić i utrzymywać środowisko w stanie zrównoważenia, dzięki przestrzeganiu wszystkich przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska, kontrolowaniu wpływu na środowisko, ograniczeniu negatywnych skutków, stałej poprawie efektywności środowiskowej, zwiększaniu świadomości ekologicznej i osiąganiu „Doskonałości operacyjnej” we wszystkich działaniach produkcyjnych, w celu pozostawienia czystego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Firma Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş planuje wdrożyć tę politykę poprzez realizację następujących czynności: 

Dbanie o spełnianie wszystkich wymogów prawnych oraz wymogów klienta dotyczących środowiska, przy jednoczesnym dążeniu do ciągłego wzrostu i ulepszania,

Ograniczanie zużycia surowców i chronienie zasobów naturalnych, w ramach dostępnych opcji technicznych i ekonomicznych, przy użyciu najbardziej odpowiednich technologii, które będą najmniej szkodliwe dla środowiska,

Stałe branie pod uwagę wpływu na środowisko podczas projektowania obiektów i procesów,

Rozwijanie naszego systemu zarządzania środowiskiem w taki sposób, aby nasza wydajność środowiskowa ulegała ciągłej poprawie,

Rozwijanie świadomości wśród naszych pracowników, podwykonawców i społeczności na temat naszych zobowiązań wobec środowiska i upewnianie się, że strony te będą te zobowiązania realizować,

Pozostawanie w stałym kontakcie z dostawcami i klientami, aby współpracować w celu poprawy wpływu naszych produktów na środowisko,

Zmniejszanie ilości odpadów generowanych w wyniku produkcji, wysyłki, magazynowania, operacji, obróbki i konserwacji oraz tworzenie alternatywnych metod recyklingu i ponownego wykorzystania surowców,

Zmniejszanie ryzyka związanego z sytuacjami nagłymi określonymi w przepisach BHP dla pracowników oraz tworzenie zintegrowanego środowiska ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i integralności środowiskowej.

Kliknij, aby wyświetlić dokument w powiększonej wersji.

Nasza polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Bezpieczeństwo pracy przed wypadkiem.

Uznając, że najcenniejszym atutem Karsan są ludzie, którzy pracują we wszystkich oddziałach firmy, naszym celem jest osiągnięcie doskonałości w zapewnianiu naszym pracownikom, gościom i podwykonawcom bezpiecznego środowiska pracy, które będzie wzmacniane procesem ciągłego doskonalenia. 

Działania, w ramach których Karsan planuje wdrożyć politykę BHP (İSG): 

Ocenianie wszystkich zagrożeń i podejmowanie środków zapobiegawczych w celu zmniejszania skutków możliwych zagrożeń,

Szkolenie pracowników w zakresie İSG w celu zwiększania ich świadomości na temat przedmiotowych kwestii,

Dbanie o uczestnictwo wszystkich podmiotów w procesie ciągłego rozwijania i ulepszania naszego systemu zarządzania,

Podejmowanie niezbędnych środków w celu przygotowania się na sytuacje awaryjne,

Spełnianie wszystkich warunków wymaganych prawem. 

Kliknij, aby wyświetlić dokument w powiększonej wersji.

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

KARSAN

How can we help you?